O kancelarii

Kancelarię od 2007 roku tworzą adwokaci Magdalena Kobierska i Anna Makal wraz z zespołem współpracowników – to wysoce wykwalifikowani prawnicy z dziedziny prawa cywilnego i karnego, wpisani na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

m_kobierska Magdalena Kobierska

Magdalena Kobierska

Nazywam się Magdalena Kobierska. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a od 2009 roku adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizując się w prawie cywilnym (w tym gospodarczym i rodzinnym) oraz karnym, prowadziłam setki procesów sądowych, w tym przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie i Sądem Najwyższym. Przez wiele lat pracując dla wiodących kancelarii w Warszawie, zdobyłam bogate doświadczenie w zakresie obsługi osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. W szczególności kompleksowo doradzam, sporządzam i opiniuję umowy. Pomagam w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej podmiotów w aspekcie prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

Zajmuję się jednak w szczególności sprawami karnymi. Reprezentuję interesy klienta na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego oraz sądowego, w tym w sprawach dotyczących nadużyć i przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.

Zawsze dążę do realizacji wyznaczonych mi celów, które wykonuję rzetelnie i w wyznaczonym terminie.

a_makal Anna Makal

Anna Makal

Adwokat Anna Makal jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2008 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2000-2006 pracowała jako prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Kuleszy specjalizującej się w sprawach z zakresu nieruchomości regulacji stanu prawnego, o zasiedzenie, roszczeń dekretowych (tzw. Dekret Bieruta), sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym roszczeń o wykup, odszkodowanie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Od 2008 roku prowadzi praktykę adwokacką, zajmując się sprawami z zakresu prawa nieruchomości prawa cywilnego, podatkowego, rodzinnego, karnego. Występowała i występuje w procesach o charakterze precedensowym i nowatorskim, w tym przez Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczących m.in. interpretacji prawa podatkowego.

Reprezentuje zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Do każdej sprawy podchodzi z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem.


Kompleksowa pomoc

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria oferuje obsługę prawną osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji.

Co robimy?

Kancelaria oferuje:

 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania oraz organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi (urzędami skarbowymi, celnymi, gminnymi/ dzielnicowymi),
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych, pism procesowych, projektów umów, oświadczeń woli, statutów, regulaminów,
 • udział w negocjacjach,
 • porady prawne.

Z myślą o Twojej korzyści

W naszej pracy najważniejsze jest dobro klienta i skuteczne zabezpieczenie jego interesów. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi prawnicze były na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu

W czym możemy pomóc?

Kancelaria oferuje obsługę prawną osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji w zakresie różnych dziedzina prawa:

Prawo karne

Postępowanie karne przygotowawcze, sądowe, wykonawcze.

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach karnych, tj.:

 • osobom podejrzanym i tymczasowo aresztowanym w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym – uczestniczymy w czynności przesłuchania, stawiania zarzutów, w przesłuchaniach aresztowych,
 • osobom oskarżonym na każdym etapie postępowana sądowego, czyli przed sądami I instancji (rejonowymi, okręgowymi), odwoławczymi oraz przed Sądem Najwyższym – opracowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe w tym zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski dowodowe itp.,
 • prowadzimy obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym, np. o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary, wyroki łączne, dozór elektroniczny, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności, kary ograniczenia woności na karę grzywny itp.,
 • przygotowujemy zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, reprezentujemy pokrzywdzonych, w tym oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym, dochodzimy w ich imieniu roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku popełnionych przestępstw.

Prawo cywilne

Np. regulacja własności, podziały, spadki, zachowki, pozwy o zapłatę i in.

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami:

 • dotyczącymi nieruchomości, tj.:
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • zasiedzenia,
  • roszczenia z tzw. Dekretu Warszawskiego,
  • wykup nieruchomości,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • ochrona własności i posiadania,
  • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność,
  • z zakresu prawa spółdzielczego i lokalowego,
  • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości,
  • wydanie nieruchomości,
  • ustanowienie / zniesienie służebności (np. gruntowe, ustanowienie i ustalenie wynagrodzenia za urządzenia przesyłowe na nieruchomości),
  • eksmisje,
  • analiza prawna umów developerskich,
  • dochodzenie roszczeń w sporach z deweloperami,
  • postępowanie wieczysto–księgowe, ustalenie prawa własności i treści księgi wieczystej,
  • dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, poprzez przeprowadzenie linii energetycznych, gazociągów, rurociągów, drogi, postawienie budynku na cudzej nieruchomości,
 • spadkowymi, tj. o stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, zachowek, analizujemy skomplikowane kwestie związane z dziedziczeniem,
 • dochodzimy odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych, w tym odszkodowań za niedotrzymanie warunków umowy jak również zadośćuczynień,
 • sporządzamy projekty umów cywilnych (sprzedaży, o roboty budowlane, o dzieło, najmu, zlecenia itp.), statutów i regulaminów,
 • analizujemy dostarczone nam przez Klienta umowy, statuty, regulaminy,
 • dochodzimy roszczeń od Skarbu Państwa, gmin,
 • reprezentujemy Klienta w sporach z bankami,
 • zapewniamy pomoc dłużnikom lub wierzycielom w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Prawo administracyjne

Postepowania administracyjne dotyczące nieruchomości.

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu:

 • prawa podatkowego,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • dróg publicznych,
 • prawa leśnego i rolnego.

​Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wnioski , występujemy o intepretację prawną itp.

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo podatkowe

Interpretacje prawa podatkowego, postępowanie podatkowe.

Zajmujemy się obsługą spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności sporządzamy projekty umów, aktów wewnętrznych spółek, spółdzielni, fundacji, np. statuty, regulaminy, uchwały, porozumienia wspólników.

Rejestrujemy spółki oraz dokonujemy wszelkich zmian w KRS.

Prowadzimy sprawy związane z realizacją kontraktów oraz dochodzeniem roszczeń np. z tytułu zaległych czynszów, pożyczek, kar umownych itp.

Reprezentujemy Klientów przed sądami I, II instacji, Sądem Najwyższym, w postępowaniu mediacyjnym oraz egzekucyjnym.

Prawo rodzinne

Rozwody, alimenty, podział majątku itp.

Nasza Kancelaria służy fachową pomocą prawną w sprawach o:

 • rozwody, separacje,
 • podział majątku małżonków,
 • ustalenie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielska nad dziećmi,
 • ustalenie kontaktów rodziców, dziadków z dziećmi,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite.

Reprezentujemy strony przed sądami, jak również uczestniczymi w negocjacjach przedsądowych. Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, w tym pozwy, zarzuty, sprzeciwy od nakazów zapłaty, wyroków zaocznych, pisma zawierające wnioski dowodowe, wnioski o przywrócenie terminu, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne.

Kancelaria Adwokacka

Kobierska i Makal Adwokaci

ul. Puławska 98 lok. 7, 02-620 WarszawaSPOTKANIA: od pon. do pt. w godz. od 11:00 do 17:00 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.
Tel. Magdalena Kobierska 506 065 402 Tel. Anna Makal 600 201 605 Tel. 22 240 34 44 E-mail: kancelaria@adwokanda.pl